Pages

Sunday, December 19, 2010

exhibition

ಪ್ರೀಯಕರ: ಪ್ರೀಯೇ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆ........ ಛೀ ........ ಛೀ
ಪ್ರೀಯತಮೆ: ಮಾತ್ ಮಾತಿಗೂ... ಪ್ರೀಯೇ ನಿಂಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಿತ್ತು ತರಲೇ... ಕಿತ್ತು ತರಲೇ.....
ಅನ್ತಿದ್ದೆ... ನಿಮ್ಮಜ್ಜಿ... exhibition ( Mysore)ನಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ... at least ಅಲ್ಲಿಗಾದ್ರು ಕರಕೊಂಡ್ ಹೋಗು!
ಸೋಮರಿ ಸುಕುಮಾರ !!!

No comments:

Post a Comment