Pages

Friday, October 29, 2010

ಜೀವನದ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮನಗಳು ....

ಮನಸ್ಸಿನ ಆಗೋಚರ ಆಲೋಚನೇಗಳು..
ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೇಗಳು...ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು...


ಆಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ ನಾನಾ ಬಯಕೆಗಳು..
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೂಟೆಕಟ್ಟಿದ ನಂತರವೇ ....
ಹುಡುಕ ಹೋರಡಿ ....


ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು..!

No comments:

Post a Comment