Pages

Friday, October 29, 2010

ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ...ಎರಡು ಮಾತು: ಜೀವನದ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮನಗಳು .... ಮನಸ್ಸಿನ ಆಗೋಚರ ಆಲೋಚನೇಗಳು...

ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ...ಎರಡು ಮಾತು: ಜೀವನದ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮನಗಳು .... ಮನಸ್ಸಿನ ಆಗೋಚರ ಆಲೋಚನೇಗಳು...: "ಜೀವನದ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮನಗಳು .... ಮನಸ್ಸಿನ ಆಗೋಚರ ಆಲೋಚನೇಗಳು.. ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೇಗಳು...ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು... ಆಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ ನಾನಾ ಬಯಕೆಗಳು.. ಎಲ್ಲವನ್ನು ..."

No comments:

Post a Comment